Home

Deze Home-pagina biedt zeer veel achterelkaar geschakelde informaties in 10 rubrieken. Verdergaande infos hiertoe zijn telkens vinden in de "Navigation"-rubrieken links.

Diese Home-Seite bietet sehr viel hintereinander geschaltete Informationen in 10 Rubriken. Weiterführende Infos hierzu sind jeweils zu finden in den "Navigation"-Rubriken links.

 

 

    ...........................................................................................................................................................           

        wat valt er op 1 maart 2017 in Rijnwaarden te vieren ?

                                    "Rijnwaarden" 200 jaar officieel bij Nederland !

                                                                zie ook onder Home-pagina, rubriek LINKS / SPECIALS

                                                      en onder "Navigation"-rubriek BRAINSTORMING TOLKAMER

 

 

HARTELIJK WELKOM OP MIJN NIEUWE WEBSITE

HERZLICH WILLKOMMEN AUF MEINER NEUEN WEBSITE

 YOU'RE WELCOME

 

                                      "Ich begnüge mich nicht mit schönen Träumen. Ich will schöne Wirklichkeiten"

                                                                                                                                               George-Bernard Shaw (1856-1950)

  

                                                                 HAN KAMERMANS

                                                   "NIHIL EST PERPETUUM DATUM"

 

 

"Waar de horizon zich verruimt - dat moet Rijnwaarden zijn"

Han Kamermans 2010

"Wo sich der Horizont erweitert - das muss Rijnwaarden sein"

 

                                       "De Liemers lonkt"

                                          Han Kamermans 12 /2011

 

...........................................

 

Home

Deze Home-pagina is onderverdeeld in 10 menu-rubrieken (zie hiertoe ook                    afzonderlijk "Navigation"-menu links):

 - INTRODUCTIE

 - RAINSTORMING TOLKAMER  

 - KAMERMANS - TRANSLATION 

 - REMINISCENTIES

 - KAMERMANS - MERCHANDISING

 - LINKS  /  SPECIALS (45 BIJZONDERHEDEN)

 - RIJNWAARDISSIMO 

 - BRAINWAVE HAN KAMERMANS

 - CARVIO / CARVIUM / HERWEN

 - KAMERMANS - WEBSHOP

 

Diese Home-Seite ist unterteilt in 10 Menü-Rubriken (siehe hierzu auch separates       "Navigation"-Menü links):

 - EINLEITUNG

 - BRAINSTORMING TOLKAMER 

 - KAMERMANS - TRANSLATION

 - REMINISZENZEN

 - KAMERMANS - MERCHANDISING

 - LINKS  /  SPECIALS (45 BESONDERHEITEN)

 - RIJNWAARDISSIMO 

 - BRAINWAVE HAN KAMERMANS

 - CARVIO / CARVIUM / HERWEN

 - KAMERMANS - WEBSHOP

 

                                                                .................................

 

INTRODUCTIE

                                          VLISSINGEN 2000

Han Kamermans werd op 17 januari 1938 in Vlissingen (aan de Schelde) geboren en            behaalde daar in 1955 het diploma RHBS-B en in 1959 het HTS-diploma Weg- en Waterbouwkunde. Van 1959 tot 1973 leefde hij in Zwitserland, o.a. in Chur                 (Graubünden), Alpnach (Innerschweiz) en Basel-Stadt (aan de Rijn) resp. Basel-Land                en daarna van 1974 tot 1999 in Duitsland. D.w.z. van 1974 tot 1996 in Hamburg                      (aan de Elbe) en van 1996 tot 1999 in Berlijn (aan de Spree).

In 1999 keerde Han Kamermans - na dus goed 40 jaar in het Duitstalige buitenland                  te hebben geleefd - naar Nederland terug en vestigde hij zich in de Euro-stad                   Maastricht (aan de Maas). Sinds 2009 is hij in Rijnwaarden (aan de Rijn) woonachtig.            Hier moest hij op 25 augustus 2009 na 17 1/2 jaren helaas afscheid nemen van zijn                  kleine vriend en trouwe wegbegeleider Alexander vom Sägergarten. Han Kamermans               houdt van dieren, bergen en rivieren. Zijn hobby's zijn o.a. genealogie, jongleren,                reizen en "ontdekken". Zijn "Teiresias"-levensweg heeft hem verder waarlijk               onnavolgbare ervaringshorizonnen verschaft.

Han Kamermans is de auteur van in het geheel 7 boeken:

 - 1992  MYTHOS GESCHLECHTSWANDEL

 - 1995  KÜNSTLICHE GESCHLECHTER

 - 2004  EUREGIO CAROLUS MAGNUS - GRENZEN IN FLUSS

 - 2005  KCAMMERMANNS-"slechtbok"- INFO

 - 2007  IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900-1990

 - 2008/2010  HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS 1897-1974

 - 2010  BERNARDUS MICHIEL VERHEUL 1886-1963

alsmede velerlei artikelen, bijdragen en voordrachten. Kontakt hiertoe via hankamermans1938(at)kpnmail.nlZie voor de vier laatste (genealogische) boeken               ook:  www.kcammermanns-family.com

Han Kamermans is heden gespecialiseerd op de vertaling van Nederlandse websites                in het Duits (hoofdzakelijk in de toerisme-branche) en heeft zich hiertoe met zijn           freelance-agentuur KAMERMANS - TRANSLATION per 01.01.2011 ingeschreven bij de    Gelderse Kamer van Koophandel. Verder houdt hij zich bezig met (toeristische) "brainstorming"-activiteiten voor de gemeente Rijnwaarden (en hier vooral voor               Tolkamer a.d. Rijn) met de intentie, dat het uiteindelijk zal lukken het sluimerende (toeristische) "Doornroosje Rijnwaarden" toch nog tijdig "wakker te kussen".

Want wanneer er eindelijk "anders" wordt gedacht - dus aan de (groeps-)toeristische            en economische potentie van de Duitse Rijn-"overkant" (stad Kleve maar ook                 Nijmegen  met ommelanden) en hier vooral aan een dagelijkse veerverbinding                    Tolkamer-Keeken/Bimmen v.v. - zal een prachtige toeristische (en daarmede ook economische) toekomst op Rijnwaarden (en hier vooral op Tolkamer a.d. Rijn)                wachten. Er zou zelfs aan een noord-zuid-snelbusverbinding Zevenaar (station) -             Tolkamer (Europakade) - Keeken/Bimmen (ponton) - Kleve (station) v.v. kunnen               worden gedacht ("Rijnsprinter"-idee).

Han Kamermans is er vast van overtuigd, dat dit "andersdenken" zich uiteindelijk zal          gaan doorzetten - een "andere" mogelijkheid voor Rijnwaarden om zelfstandig te                 blijven bestaat er immers niet! In 2010 heeft hij hiertoe aan burgemeester Mark S             linkman en wethouder Jos Lamers een "brainstorming"-map met 60 TOLKAMER-items aangeboden, waarover ook in de pers werd bericht. In 2011 zal Han Kamermans met kunstenaar Markus Feist (NRW ) een serie ansichtkaarten en placemats met toeristische Tolkamer-motieven presenteren. Een eerste getekende ansichtkaart van Tolkamer is                sinds 1 juni 2011 in de handel (zie hiertoe "Navigation"-rubriek                                   KAMERMANS-MERCHANDISING).

In de Home-pagina-rubriek LINKS / SPECIALS worden onder SPECIALS verder nog in het        geheel 45 bijzondere resp. geschiedkundige items inzake de Euregio in en rondom Rijnwaarden behandeld. En in de "Navigation"-rubriek CARVI / CARVIUM / HERWEN               wordt tenslotte op verrassende wijze nader ingegaan op de tekst van de Romeinse               grafsteen, die in 1938 bij afgravingen in de Bijland werd gevonden. En een mogelijke verklaring voor de streeknaam "Liemers" is te vinden in de "Navigation"-rubriek RIJNWAARDISSIMO (aan het einde ervan)

 

 

                                                                   .....................................

 

EINLEITUNG

                                             VLISSINGEN 2000

Han Kamermans wurde am 17. Jamuar 1938 in Vlissingen (an der Schelde) geboren              und erwarb dort 1955 das Diplom RHBS-B und 1959 das Diplom HTS Weg en                Waterbouwkunde. Von 1959 bis 1973 lebte er in der Schweiz, u.a. in Chur (                Graubünden), Alpnach (Innerschweiz), Basel-Stadt (am Rhein) und Basel-Land.            Anschliessend lebte er von 1974 bis 1995 in Hamburg (an der Elbe) und von 1995                   bis 1999 in Berlin (an der Spree). 

1999 kehrte er- nach mehr als 40 Jahren im deutschprachigen Ausland gelebt zu                 haben - zurück in die Niederlande und liess er sich in die Euro-stadt Maastricht (an der Maas) nieder. Seit 2009 ist er in der Agglomerationsgemeinde Rijnwaarden (am Rhein)            wohnhaft. Hier musste Han Kamermans leider nach mehr als 171/2 Jahren am 25.            August 2009 Abschied nehmen von seinem kleinen Freund und treuen Wegbegleiter            Alexander vom Sägergarten. Han Kamermans liebt Tiere, Berge und Flüsse. Seine             Hobbys sind u.a. die Genealogie, das Jonglieren, das Reisen und das "Entdecken".             Sein "Teiresias"-Lebensweg hat ihm wahrlich unnachahmliche Erfahrungs-Horizonte                 vermittelt.

Han Kamermans hat 7 Bücher geschrieben:

- 1992  MYTHOS GESCHLECHTSWANDEL

- 1995  KÜNSTLICHE GESCHLECHTER

- 2004  EUREGIO CAROLUS MAGNUS - GRENZEN IN FLUSS

- 2005  KCAMMERMANNS -"slechtbok"- INFO

- 2007  IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900 - 1990

- 2008/2010  HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS 1897 - 1974

- 2010  BERNARDUS MICHIEL VERHEUL 1886 - 1963

sowie vielerlei Artikel, Aufsätze und Vorträge. Kontakt hierzu via hankamermans               1938(at)kpnmail.nl. Siehe bezüglich der 4 letztgenannten (genealogischen) Bücher                 auch www.kcammermanns-family.com

Han Kamermans ist heutzutage spezialisiert auf die Übersetzung niederländischer             Websites in die deutsche Sprache (hauptsächlich in der Tourismus-Branche) und hat                 sich hierzu mit seiner "freelance"-Agentur KAMERMANS - TRANSLATION per 01.01.2011      bei der geldrischen Handelskammer eingeschrieben. Weiter beschäftigt er sich mit              (touristischen) "brainstorming"-Aktivitäten für die Agglomerationsgemeinde                   Rijnwaarden (und hier ganz besonders für Tolkamer am Rhein). Dies in der                ungebrochenen Hoffnung, dass es letztendlich doch gelingen wird das (touristische) "Dornröschen Rijnwaarden" noch rechtzeitig "wach zu küssen".

Denn wenn endlich "anders" gedacht wird - d.h. an die deutsche (Rhein-)Überseite ("de overkant"), also an das (gruppen-)touristische und wirtschaftliche Potential der Stadt             Kleve (aber auch von Nimwegen mi Umland) und hier vor allem an eine tägliche Fährverbindung Tolkamer-Keeken v.v. - wird ein grosser touristischer (und damit auch wirtschaftlicher) Aufschwung auf das Gemeinwesen Rijnwaarden (und hier wieder               ganz besonders auf Tolkamer am Rhein) warten. Es könnte gar an eine    Überlandbusverbindung Zevenaar (Bahnhof) - Tolkamer (Europakade) - Keeken (Ponton) - Kleve (Bahnhof) v.v. gedacht werden ("Rheinsprinter"-Idee im Rahmen einer Nord-Süd-Verbinding).

Han Kamermans ist fest davon überzeugt, dass dieses "Andersdenken" sich letztendlich durchsetzen wird - eine "andere" Möglichkeit für Rijnwaarden selbständig zu bleiben            gibt es ja nicht. Im Jahre 2010 hat Han Kamermans hierzu  Bürgermeister Mark     Slinkman   und dem Beigeordneten Jos lamers eine "brainstorming"- Mappe mit 60            Tolkamer -"items" überreicht, die auch in der Tagespresse Interesse fand. In diesem           Jahre 2011 wird Han Kamermans zusammen mit Illustrator Markus Feist (NRW) eine            Reihe von Ansichtskarten und Placemats mit touristischen Tolkamer-Motiven            realisieren. Eine erste gezeichnete Ansichtskarte   von Tolkamer ist seit 1. Juni 2011            im Handel (siehe hierzu " Navigation"-Rubrik KAMERMANS-MERCHANDISING).

In der Home-Seite-Rubrik LINKS / SPECIALS werden unter SPECIALS sodann allerhand (geschichtliche) Besonderheiten bezüglich der Euregio in und rundum Rijnwaarden             behandelt (insgesamt 45 Themen). Und in der "Navigation"-Rubrik CARVIO / CARVIUM / HERWEN werden schliesslich (überraschende) Überlegungen angestellt bezüglich der              Inschrift auf einem im Jahre 1938 bei "Bijland"-Abgrabungen gefundenen, römischen Grabstein. Und eine mögliche Erklärung für den Namen "Liemers" (Gegend zwischen Emmerich und Arnheim) ist zu finden in der "Navigation"-Rubrik RIJNWAARDISSIMO (am Ende).

 

                                                                   ...................................

 

"Überall ist Niederrhein"                                                                                  "Overal is Rijnwaarden"

 Hanns Dieter Hüsch (1925-2005                                                                                                                           )Han Kamermans 2010

 

   "maar is de (Duitse) overkant voor Rijnwaarden desondanks een andere planeet ?"

 

BRAINSTORMING TOLKAMER  

TOERISTISCHE ACTIVITEITEN

TOURISTISCHE AKTIVITÄTEN

 

zie hiertoe ook "Navigation"-rubriek BRAINSTORMING TOLKAMER met expose  

siehe hierzu auch "Navigation"-Rubrik BRAINSTORMING TOLKAMER mit Expose

 

Afgebeeld is in het bovenstaande artikel de kabelbaan over de Rijn in Keulen, die als sinds vele jaren een geweldige attractie is. En ofschoon Rijnwaarden niet Keulen is, zou er toch eens over nagedacht kunnen worden. Waarom ook niet?  Een kabelbaan over de Rijn in Rijnwaarden zou in ieder geval een een geweldige aantrekkingskracht uitoefenen op het toerisme aan beide kanten van de Rijn. In Keulen is overigens een grotere gondel ook als trouwlocatie in gebruik - wat ook weer een formidabele attractie voor Rijnwaarden resp. Nederland zou zijn. Nieuw is een kabelbaan over de Rijn bij Koblenz. Wanneer Rijnwaarden overleven wil, moet er iets gebeuren, hoe dan ook. En wel in de huidige tijd en niet pas in 10 jaren (onzalige "Carvium Novum-project)

 

INFO  REACTIES OP BRAINSTORMING-MAP:

Met "uitkijkpost" is hier de TOLKAMER AHOI-uitkijktoren volgens item 29 van het "BRAINSTORMING"-RONDOMSLAG-document bedoeld. Pas nadat de redactie van "De Gelderlander" (Carine ten Cate) resp. de online-redactie van "De Gelderlander" over de brainstorming-map van Han Kamermans hadden geschreven. kwam er ook een reactie van de gemeente Rijnwaarden. Ook het ANWB-fonds verrasste Han Kamermans ooit met een subsidietoezegging. De gemeente Rijnwaarden heeft bij het ANWB-fonds na enige tijd eveneens een hangeschreven subsidieaanvraag ingediend, die helaas niet kon worden gehonoreerd, omdat er geen gedetaileerde plannen bij waren gevoegd.....Zo kan men "goodwill" ook achteloos verspelen!

 

De Gelderlander 27.03.2010

De Gelderlander 07.04.2010

 

 

 

Vryleve editie 5 zomer 2010

 

..................................

 

 

KAMERMANS - TRANSLATION

NEDERLANDS-DUITSE  WEBSITE-VERTALINGEN

NIEDERLÄNDISCH-DEUTSCHE  WEBSITE-ÜBERSETZUNGEN

 

zie hiertoe ook "Navigation"-rubriek  "KAMERMANS - TRANSLATION" 

siehe hierzu auch "Navigation"-Rubrik "KAMERMANS - TRANSLATION"

 

                                                            .................................

 

 

REMINISCENTIES / REMINISZENZEN

                                           Alexander vom Sägergarten

                                              18.02.1992 - 25.08.2009

In liebevoller Erinnerung an einen treuen und ausdauernden kleinen Freund, der nur mit der deutschen Sprache gross geworden ist. In den Niederlanden fiel das natürlich auf. Aber es hat uns nicht gekümmert, ganz und gar nicht. Als Alexanderchen am Dienstag den 25. August 2009 seine Reise in die ewigen Jagdgründe angetreten hatte, war nur noch Leere da. Und es schmerzt immer noch sehr: NIHIL EST PERPETUUM DATUM !

 

zie ook "Navigation"-rubriek REMINISCENTIES / REMINISZENZEN 

siehe auch "Navigation"-Rubrik REMINISCENTIES / REMINISZENZEN

 

                                                            ................................

 

KAMERMANS - MERCHANDISING

SOUVENIRS                                                                        GADGETS

 

nieuwe getekende ansichtkaart van Tolkamer aan de Rijn

sinds 1 juni 2011 verkrijgbaar in 8 euregionale verkooppunten:

 

neue gezeichnete Ansichtskarte von Tolkamer am Rhein

seit 1. Juni 2011 erhätlich in 8 euregionalen Verkaufspunkten:

 

                                      "glimlach" GROETEN UIT TOLKAMER

                                         met Oceanliner "QUEEN MARY 2"

                               aan de EUROPAKADE IN Tolkamer aan de Rijn

                                                 voor Lijndienst TOLKAMER - NEW YORK v.v.

 

zie hiertoe ook "Navigation"-rubriek  KAMERMANS-MERCHANDISING met verkoopunten

siehe hierzu auch "Navigation"-Rubrik KAMERMANS-MERCHANDISING mit Verkaufspunkten

 

                                                                  .................................

 

 

LINKS    /    SPECIALS

 

                                  LINKS

 

http://www.hankamermans.beepworld.de  website Han Kamermans

http://www.han-kamermans.beeplog.de  blog Han Kamermans

http://www.kcammermanns-family.com  genealogische boeken Han Kamermans

http://www.team-kamermans.com  genealogie Kamermans

http://www.elisabeth-clemens.beepworld.de

http://www.zeeuwsarchief.nl

http://www.vlissingen.nl met Kamermans-verklaring van plaatsnaam Vlissingen

http://www.rijnwaarden.nl

http://www.kleve.de

http://www.euregio.org drietalige website "Euregio Rijn-Waal" (Kleve)

http://www.hochschule-rhein-waal.de  drietalige website "Hochschule Rhein-Waal" (Kleve)

foto maquette nieuwbouwproject aan het Spoy-kanaal (naar Griethauser Alt-Rhein)

http://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Kleve

http://de.wikipedia.org/wiki/Elten

http://de.wikipedia.org/wiki/Stift_Elten

http://geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2000-2001/Eisch-Duitschen-grond/html  NL-Annexatie van Elten en omgeving               

http://de.wikipedia.org/wiki/Rhein

http://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Maas-Delta 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn

http://www.binnenschiffahrtsgalerie.de met alle scheespstypen resp. schepen op de Rijn

http://de.wikipedia.org/wiki/Euregio_Rijn-Waal

http://wwwwikipedia/wiki/Griethausener_Eisenbahnbrücke   älteste Rhein-Brücke

siehe auch "Navigation"- Rubrik COLOFON / IMPRESSUM / RIJNSPRINTER

http://www.chrisvankeulen.nl  uitermate uitvoerige Liemers / Rijnwaarden / Kleefland -

historie  met prachtige illustraties en veel oude kaarten. Een heel bijzondere website.  Bedankt

Chris van Keulen (geboren in Zevenaar) voor deze geweldige en waarlijk uiterst nauwkeurige moeite !

 

 

                              SPECIALS  1 - 45    

        HUIDIGE EN HISTORISCHE  BIJZONDERHEDEN IN EN RONDOM RIJNWAARDEN

 HEUTIGE UND GESCHICHTLICHE BESONDERHEITEN IN UND RUNDUM RIJNWAARDEN

 

 

Rijnwaarden en de (hoofdzakelijk) Duitse resp. Nederlandse gebieden er omheen hebben ongetwijfeld toeristisch veel te bieden. Hiertoe behoort echter vooral ook de geschiedenis van het woelige water er dwars  doorheen, van de Rijn dus. Of zoals het dikwijls ook heet: "De waterkraan van Nederland". Want hier splitste zich vroeger de Rijn niet alleen in de twee takken Waal en Beneden-Rijn maar meanderte in de loop van de eeuwen ook krachtig heen en weer tussen Elten en Kleve. Daarvan zijn bijvoorbeeld overgebleven op de Duitse kant de Griethauser Altrhein bij Kleve ("Vossegat" bij Keeken) en op de Nederlandse kant de Oude Rijn bij Herwen/Lobith. Nu splitst zich de Rijn ietwat verderop bij Pannerden in de twee takken Waal en Pannerdens Kanaal, dat uiteindelijk bij de afsplitsing van de Ijssel weer tot de hier boven genoemde Beneden-Rijn wordt.

Het is natuurlijk ondoenlijk hier de geschiedenis van deze (Eu)regio ook maar enigszins te behandelen - dat is niet de bedoeling van deze website en op internet is er genoeg over te vinden. Maar wel op een paar "SPECIALS"-items (45 in het geheel) met betrekking tot bepaalde bijzonderheden van deze interessante (Eu)regio attent te maken als daar o.a. zijn:

 

1) -  "Lobith - Tolkamer in oude ansichten", fotoboek van D. Korving (Europese Bibliotheek, 1990/2005).

 

2) -  "Lobith-Tolkamer - de geschiedenis van "Klein Mokum aan de Rijn", boekje van Karel    Kersten (Dania Pers, 1985) over Tolkamer als tot 1995 ("Schengen") uiterst drukke Rijn-douanepost. Zie ook (ouder) artikel "Van drukke grenspost naar slaapstadje" op www.mijngelderlander.nl

 

3) -  "Zoete mond", roman van Thomas Rosenboom over zijn jeugdjaren in het (fictieve) Angelen bij Tolkamer (Querido, 2009). Zie hiertoe ook het interessante Trouw-artikel  "Op zoek naar Rosenbooms Angelen" (Google-zoekbegrip) met verwijzing naar "De Swaenebloem" en de kerktorens van Keeken en Bimmen, waar de klokken om 12.00 uur het aan de Nederlandse overkant goed te horen "angelus" spelen. Wanneer komt er eindelijk een "veerpont naar de overkant" !!!! 

 

4) -  "Lobith, Spijk, 's-Gravenwaard, Bijlandse waard en Kijfwaard tot 1817 Duits" (citaat uit genealogie van Keulen met  Liemers-landkaart rond 1700). Lobith enz.(zie bovenstaande opsomming) maakte tot 1 maart 1817 deel uit van het hertogdomKleve resp. het "Königreich Preussen" (1701 -1918). Nadat het "Congres van Wenen" in 1815 nieuwe grenzen in Europa had getrokken, werden Lobith enz. (zie  bovenstaande opsomming) daarom pas op 1 maart 1817 bij Nederland gevoegd, omdat het ambt Lobith (en verder ter hoogte van de Waal ook nog de enclaves Leuth, Kekerdom en. Hulhuizen) in de koninklijke proclamatie van 1 juni 1816 inzake de overdracht van de belangrijkere Pruissisch-Kleefse enclaves (Zevenaar, heerlijkheid Wehl enz.) aan Nederland gewoonweg "vergeten" was.... "Rijnwaarden" behoort dus pas iets minder dan 200 jaar officieel tot Nederland. Zie hiertoe  ook rubriek DUITS-NEDERLANDS VERLEDEN in "Navigation"-rubriek BRAINSTORMING TOLKAMER met afbeelding van "koninlijke proclamatie" van 1 juni 1816.

 

op 1 maart 2017 valt er dus wat te vieren:

                                "Rijnwaarden" 200 jaar Nederlands !

N.B.: "Rijnwaarden" in aanhalingstekens wil zeggen, dat de genoemde ooit Duitse gebieden nu deel  uitmaken van de nu ietwat grotere (Nederlandse) agglomeratiegemeente Rijnwaarden - met Lobith als hoofdplaats - en  het bij de viering op 1 maart 2017 dus niet  om het gehele gemeentegebied gaat maar om het grotere deel ervan (Lobith/Rijn-gebieden). Zie hiertoe ook website "200 jaar Koninkrijk der Nederlanden" www.200jaarkoninkrijk.nl   

                                           

5)  -  "Kleve", eine prächtige, nur 6,5 km Luftlinie von Tolkamer entfernte deutsche Stadt, ist vor allem berühmt wegen des Schwanenturms, der Lohengrin-Sage und natürlich der legendarischen Anna von Kleve, die durch Ihre Heirat mit Heinrich VIII Königin von England wurde. Leider scheint der dazwischenliegende 400 m breite Rhein ein fast unüberwindliches Hindernis für direkte nachbarliche Beziehungen zu sein. Obwohl die gemeinsame Geschichte doch so viel her gibt! Deshalb die unbedingte Forderung: "Eine Fähre muss her!".

     

Anna von Kleve von Hans Holbein der Jüngere (Louvre, Paris)                                                                          Cliviam / Kleve um 1570                                                                       

                                                               " KLEVE MON AMOUR "

"Niederländer, die die Stadt Kleve besuchen, können hier mancherlei entdecken, was mit ihrer Geschichte zu tun hat. Auch für diejenigen, die die Spur der Oranier verfolgen, lohnt sich ein Besuch an Kleve, denn die Geschichte  des niederländischen Königshauses     Oranien-Nassau weist interessante Verbindungen mit dieser Stadt auf, vor allem in der Zeit um 1650. Kleve, kleverländisch: Kleff, niederländisch: Kleef, französisch: Clèves, lateinisch: Clivia, amtliche Schreibweise bis 20. Juli 1935: Cleve) liegt am unteren Niederrhein an der deutsch-niederländischen Grenze und ist eine mittlere kreisangehörige Stadt des Kreises Kleve im Regierungsbezirk Düsseldorf. Sie ist Sitz des Kreises Kleve, Mittelzentrum und Mitglied der Euregio Rhein-Waal. Als Kurort und Mittelpunkt des gleichnamigen      Herzogtums hatte Kleve lange Zeit eine überregionale Bedeutung".                                                Zitat aus "Kleve und die Oranier"  

                                                           

 

6) - "Friedrich Wilhelm von Brandenburg" (1620-1688), prächtige grosse Reiterstatue "Der grosse Kurfürst" (Haus Hohenzollern) vor dem Schwanenturm in Kleve: Seit 1640 war Friedrich Wilhelm  Markgraf vom Brandenburg, Erzkämmerer und Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation sowie Herzog von Preussen. Durch den "Vertrag von Kleve" (25.10.1666) wurde er auch  offiziell Herzog von Kleve (inoffiziell gehörte Kleve bereits seit 1609/1614 zu Brandenburg). Das Herzogtum Kleve gehörte damit definiv zum aufkommenden brandenburgisch-preussischen Hohenzollern-Staat und spielte darin eine überaus wichtige Rolle.

Der Klever Statthalter des "grossen Kurfürsten" war übrigens Johann Moritz von Nassau-Siegen ("der Brasilianer"genannt), der in der Zeit von 1647 bis 1679  die berühmten "Klever Gärten" anlegen liess. Sein Vater Johann VII von Nassau-Siegen war ein Sohn von Johann VI von Nassau-Dillenburg, der wiederum ein Bruder von Wilhelm von Oranien ("Wilhelm von Nassau-Dillenburg", "der Schweiger" genannt) war. Übrigens sind alle vier Brüder von Johann VI von Nassau-Dillenburg und drei seiner Söhne im niederländischen Befreiungskampf gefallen - nur er starb mit siebzig eines natürlichen Todes. Siehe auch in "Navigation"-Rubrik BRAINSTORMING TOLKAMER das Kamermans-"brainstorming"-Dokument mit 60 Punkten u.a. bezüglich berühmter Klever Sehenswürdigkeiten.

 

7) -  "Nederlands-Duitse grens midden in de Rijn", d.w.z. tussen Spijk en Millingen verloopt de grens tussen Nederland en Duitsland over een lengte van ca. 7,50 km midden door de rivier. D.w.z. de  ene helft van de Rijn is hier Duits, de andere helft is Nederlands. Vanaf Spijk heet het Rijn-traject tot Arnhem dan (typisch-Nederlands):  Bovenrijn, Bijlandsch Kanaal, Waal, Pannerdens Kanaal, Nederrijn. Dit opvallende Rijn-grensverloop hangt er wel mee samen, dat de laatste Duitse gebieden noordelijk van de Rijn (Lobith, Spijk, Bijlandse waard, 's-Gravenwaard  en Klijfwaard) pas op 1. März 1817 Nederlands gebied geworden zijn.

  

 

8) -  "Bijlandsch Kanaal", een tussen 1773 en 1776 gegraven, 3,5 km lang kanaal dwars door de Bijlandse waard om de scherpe Waalbocht af te snijden, die in 1764 Oud-Herwen van de landkaart had laten verdwijnen. Deze Waalbocht is heden ten dage nog terug te vinden als "Oude Waal "-waterloop in de de Bijland bij Herwen. Deze vroegere zogeheten Bijlandse waard was tot 1 maart 1817 overigens Kleefs/Pruissisch grondgebied en op een oude kaart (zie "Navigation"-rubriek BRAINSTORMING TOLKAMER onder DUITS-NEDERLANDS VERLEDEN)      staat dann ook "Durchstich" geschreven. 

 

9) -  "Verdronken dorp Oud-Herwen", een in 1764 door het water verzwolgen dorp in de Bijlandse waard, dat op oorspronkelijk Duits gebied lag en wederopgebouwd werd op Nederlandse gebied  ten noorden van de nieuwe Herwense resp. Pannerdense dijk. Waar het huidige Herwen nu nog steeds veilig achter de hoge Rijndijk ligt - dit "veilig"-begrip vanweg het feit, dat de grote Bijland-plas in directe verbinding met de Rijn staat en bij Rijn-hoogwater ter plaatse dus dezelfde hoogwaterstand (tot enkele meters onder de kruin) als op de rivier zelf bereikt wordt. 

 

10) -  "Rijnsplitsing" ("Rheingabelung") aan de "Pannerdense Kop". 2/3 van het Rijnwater stroomt in de Waal (links boven - beneden), 1/3 in het Pannerdens Kanaal (links boven-boven). Zie hiertoe ook "Navigation"-Rubrik RIJNWAARDISSIMO

 

  WAAL - VAHALIS     PANNERDENS KANAAL    RIJN - RHENUS

 

11) -  "Pannerdens Kanaal", een tussen 1701 en 1709 gegraven, 6 km lang en 135 m breed verbindingskanaal tussen de Waal en de Nederrijn (Doornenburg-Angeren) als een in de eerste plaats militaire verdedigingslijn maar ook (later) ten behoeve van een betere watervoorziening van de Nederrijn resp. de "Nieuwe Hollandse waterlinie". De  splitsing van  Waal en Rijn wordt "Pannerdense Kop" genoemd met het huidige "Fort Pannerden" ter verdediging in vroegere tijden. Zie ook bovenstaande luchtfoto van deze (eerste) Rijnsplitsing überhaupt.

 

 

12) -  "Fort Pannerden", een in de jaren 1869-1871 op de hoofddam bij Pannerden in Doornenburg (gemeente Lingewaard, Betuwe) gebouwd fort als "hoofdkraan"-bescherming van de "Nieuwe Hollandse waterlinie". De belangrijkste taak van het sperfort was te voorkomen, dat een aanvallende mogendheid het begin van de Nederijn zou afdammen, waardoor de opmarsweg naar het "hart van Holland" niet meer onder water zou kunnen worden gezet. Het fort was jarenlang in het bezit van "krakers". Links boven de Waal (Latijns: "Vahalis")

 

 

  

13) -  "Pannerdense Kop" (gemeente Lingewaard, Betuwe), daar waar de Rijn zich vertakt in het "Pannerdens Kanaal" (links) en de Waal (rechts). Geschilderd door/ painting by artist Rene PleinAir.. Op de achtergrond Millingen aan de Rijn met Bodewes-scheepswerf en links Tolkamer met "De Hoop"-scheepswerf . Op de voorgrond van de lange dam een radarstation en daarachter  op de damkop de vuurtoren.

 

 

Luchtfoto van de "Pannerdense Kop". Op de achtergrond                                                       "Fort Pannerden" en de Klompenwaard. Rechts het                                                                  Pannerdens Kanaal met grondgebied Pannerden en links                                                           de Waal met grote strekdammen en strandjes

 

 

14) - "Autoveerpont Pannerden-Doornenburg v.v." over Pannerdens Kanaal. Tussen Doornenburg en Pannerden wordt al sinds begin van de 18e eeuw een veerdienst onderhouden. Het is een ‘niet-vrijvarend veer’, ook wel gierpont genoemd. De 4 achter elkaar geschakelde "trekkabelbootjes" zien er ook nog heden interessant uit maar de uitvinding van de eerste gierpont werd al in het jaar 1600 vastgelegd voor octrooi. In 2008  sloeg de veerpont overigens los van de trekkabels en het veer moest door Rijkswaterstaat met een sleepboot naar de veerstoep in Pannerden getrokken worden. Daar konden de passagiers het schip verlaten. Niemand raakte gewond en na enkele uren kon de veerpont de dienst hervatten. De kabelbreuk ontstond doordat een Duits binnenvaartschip met het anker de kabel van de veerpont raakte. De Duitse schipper verklaarde tegen de waterpolitie niets van het ongeluk te hebben gemerkt..... 

 

15) -  "Verdronken dorpen in Gelderland", boek in romanvorm van Jan en Sanne Terlouw over o.a. het in 1764 in de oprukkende Waal "verdronken dorp" Oud-Herwen ("Cultuurpact Rond Arnhem" (www.cultuurpact.nl , 2010). Zie ook "Navigation"-rubriek CARVIO / CARVIUM / HERWEN

 

16) -  "Schenkenschanz - de sleutel van den hollandschen tuin", geschiedenisboek van Guido de Werd en "Kleve Städtisches Museum Haus Koekkoek" (Boss-Verlag Kleve, 1986) over dit ooit Nederlandse (vesting-)dorpje, dat ooit deel uitmaakte van de tussen Rijn en Waal gelegen "(water-)vesting Schenkenschans".

 

17) -  "Vesting Schenkenschans", een door een lange dam (tussen Rijn en Waal) met het vasteland verbonden Nederlands fort. Deze vesting werd 1586 door Maarten Schenk van Nydeggen gebouwd en als "onneembare" toegangspoort tot de "Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden" beschouwd. In 1672 werd het fort zonder slag of stoot aan de Fransen onder Lodewijk XIV overgeleverd (zie ook navolgend Lobith-SPECIAL). De vesting Schenkenschans verloor haar strategische betekenis in de eerste helft van de 18e eeuw door nieuwe veranderingen in de loop van de Rijn. In 1816 werd Schenkenschans aan het koninkrijk Pruisen teruggegeven en is nu een dorpje van 120 inwoners, direkt tegenover Tolkamer a.d. Rijn gelegen (NL-D-grens midden door de Rijn in langsrichting). Schenkenschanz (nu met "z") is een "Ortsteil der Stadt Kleve" en omgeven door een hoge waterkerende muur maar moest toch in 1995 wegens hoogwater worden geevacueerd.  

Zie hiertoe ook "Navigation"-rubriek "BRAINSTORMING TOLKAMER" met video over 425-jarig bestaan van Schenkenschanz in 2011 en luchtfoto van "verdronken dorp" bij hoogwater in 1993

 

18) - "De Rijn (latere "Oude Rijn") rond 1660 bij Lobith",                                                                prachtig geschilderd van Anthonie van Borssom. Rechts                                                               kerktoren en molen van Laag-Elten en de Eltenberg.

 

19) - "Gezicht over de Rijn", rond 1653 van Jan van Goyen                                                          (Mauritshuis, Den Haag). Rechts de Eltenberg met                                                                         kerktoren van Abdijkerk "Stift Elten", links Tolhuys in Lobith.

 

20) -  "Lodewijk XIV trekt in 1672 bij het Tolhuis in Lobith over de Rijn", schilderij van Adam Frans van der Meulen (Rijksmuseum Amsterdam) inzake deze overzet over de Rijn te voet resp. te paard via een toen doorwaadbare Rijn-ondiepte (met grote verliezen voor het Franse leger). Deze oversteekplaats bevindt zich heden ten dage 300 - 400 m noordoostelijk van het (Duitse) dorpje Schenkenschanz. Zie hiertoe ook (Duitstalig) NRZ-artikel in "Navigation"-rubriek BRAINSTORMING TOLKAMER.

 

21) -  "Liemers-historie", prachtige illustraties (tekeningen. landkaarten, foto's) met interessante jaarkalender in genealogie-website van Chris van Keulen (zie website www.chrisvankeulen.nl) over de Liemerse (water-)geschiedenis sinds vele eeuwen. Een prachtig tijddocument.

 

22) -  "Eltenberg", 82 m hoge "berg" bij Elten en "Luftkurort" Hoch-Elten er bovenop. Met Abdijkerk, "Sichtachse" naar Kleverberg, Waldhotel Hoch-Elten, Senioren-Residenz, Pannekoekenhuys, "Drusus-Brunnen" en heuse echte "Alleen" (o.a. Graf Wichmann Allee). En met een beetje "Drielandenpunt"-gevoel. De hele Eltenberg is bedekt met een geweldig oud en hoog loofbos vol brede wegen en paden, dat in noordoostelijke richting over gaat in de Montferlandse bossen. Het gedeelte ten noorden van de spoorlijn is zeer ruig en steil beschikt o.a. over een diepe ravijn met Ardennen-karakter. Evenzo is hier een prachtige en brede "boom-kathedraal" te vinden met 50 - 60 m hoge beukenbomen, die boven een dicht dak vormen. Deze "boom-kathedraal" was vroeger in gebruik als kruisweg voot pelgrims. 

       Waldhotel Hoch-Elten met Rijn op achtergrond 

 

23) - "Stift Elten", zelfstandig "vrouwen-republiekje" ("Reichsstift", 967 - 1803/1811 onder directe heerschappij van de Duitse keizer) op en rond de Eltenberg (met restanten in Hoch-Elten)(zie website-adres onder LINKS)

 

24) -  "Napoleon I. in Elten" (aus Wikipedia): "Nicht lange jedoch sollte die französische Herrschaft über Elten dauern. Da der Feldzug Napoleons gegen Russland 1812 mit einer vernichtenden Niederlage für die Franzosen endete, verließ Napoleon sein Heer und floh in Eilmärschen gen Westen Richtung Frankreich. Sein Fluchtweg führte auch über Elten. Dort traf Napoleon mit dem Volontär der Eltener Stadtverwaltung, Andreas Jansen, zusammen, der perfekt Französisch sprach, weil seine Mutter eine Französin war. Man erzählt, Napoleon hätte sich in Elten im heutigen Gasthof 'Het oude Posthuys by Th. Goris' aufgehalten" (am Markt).

 

25) -  "NL-annexatie" van Elten en omgeving in de naoologse jaren (1949 - 1963)                                   Zie ook onder LINKS              

Eltener Butternacht maakte exporteurs rijk - handelaren profiteerden van grenscorrectie bij Elten

Op 31 juli 1963, vandaag 47 jaar geleden gebeurde het: De Eltener Butternacht, een bijzondere anekdote in de Nederlands-Duitse geschiedenis. Het grensdorpje Elten lag 14 jaar aan de Nederlandse kant van de grens. Van de ene op de andere dag werd het dorp weer Duits en Nederlandse exporteurs verdienden miljoenen met een slimme truc.

 

Eltener Butternacht

 

Elten,stadsarchief Emmerich
 

Het is gewoon een mooi verhaal, dat zich op deze dag, 31 juli, in 1963 afspeelt. Het dorpje Elten, vlakbij Emmerich, daar waar de Rijn ons land binnenkomt, was Nederlands. Tenminste, het werd na de Tweede Wereldoorlog Nederlands, als genoegdoening voor het oorlogsleed dat de Duitsers hadden veroorzaakt. Een grenscorrectie werd het eufemistisch genoemd. Jarenlang was het dorpje onderwerp van onderhandelingen tussen Nederland en Duitsland. Uiteindelijk kwam er een deal: Duitsland betaalde 125 miljoen Wiedergutmachung en nog een meer dan honderd miljoen aan andere vergoedingen. Elten (en overigens ook Tüddern en omgeving) zou vanaf 1 augustus 1963 weer Duits worden.

Nederlandse en Duitse handelaren kwamen op een idee. In de laatste week van juli parkeerden ze hun vrachtwagens in Elten, met lading. Op 31 juli stonden er honderden vrachtwagens in het kleine dorp, tekenden journalisten destijds op. De lading: vooral koffie en boter, producten die in Duitsland veel duurder waren dan in Nederland. Alle beschikbare ruimte in het dorp werd ingezet voor de smokkeloperatie. "Leegstaande huizen, bioscopen en danszalen zijn tot aan het plafond gevuld" citeert Tim Terhorst in zijn afstudeerscriptie over Elten de Frankfurter Allgemeine Zeitung van die week. Inwoners vertelden Terhorst dat menig schuurtje en woonkamer eveneens was volgestouwd. De douane greep niet in.

De volgende ochtend, op 1 augustus stonden de trucks én de goederen plots op Duits grondgebied, zonder een grens te passeren. Er hoefden dus geen invoerrechten voor te worden betaald. De tijdelijke opslagruimtes in huizen en andere gebouwen werden diezelfde nacht nog leeggehaald en de producten in vrachtwagens geladen. Het was een nacht van ongekende bedrijvigheid in het kleine dorpje, die de geschiedenis inging als de Eltener Butternacht. Naar schatting verdienden de Duitse en Nederlandse im- en exportbedrijven 50 tot 60 miljoen gulden aan de smokkeloperatie. Het was zo’n stormrun op het dorp, dat de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen nog 250.000 mark overmaakte naar de gemeente om het asfalt te laten repareren dat door het konvooi kapotgereden was.

Elten nu

In Elten profiteren ze nog steeds van hun ‘dubbele nationaliteit'. De Frankfurter Allgemeine Zeitung maakte deze maand een reportage in het dorp waar de inwoners van beide zijden van de grens komen. Ze trekken in Nederland de hypotheekrente af en vragen in Duitsland een koopsubsidie voor hun woning aan."Wir leben eben Europa hier", aldus een inwoner in de FAZ. Voor hun koffie rijden ze nog steeds naar een supermarkt aan de Nederlandse kant van de grens. Dat scheelt ze de Duitse koffiebelasting van ruim een euro per pondspak.

Zie ook studie "Als wir bei Holland kamen ..." Elten unter niederländischer Auftragsverwaltung 1949-1963" van Tim Terhorst 

 

 

 

26) -  "Phillimon-Campingplatz" aan de (steile) voet van de Eltenberg langs het "Die Wild"-riviertje en  met een meer dan 100 m breed langgerekt meertje, dat op beide kanten volgebouwd is met (mooie) typisch-Duitse vakantiehuisjes . Een kleine, waarlijk prachtige oase aan het water met waterfietsen, kano's en roeibootjes. Vanaf de Oude Rijn in Lobith/Herwen (de NL-D-grens verloopt hier direct langs de Duitse oever) is ook het "Die Wild"-riviertje" tot aan de kruising met de Spyker Weg ("Alter Klever Postweg")  een "watergrens"  met Duitsland.

oude luchtfoto van de campingplatz en de Eltenberg met op de                                                                                achtergrond het huidige Rijnwaarden (De Bijland linksboven,                                                                                                   Oude Rijn rechtsboven)

 

27) -  "Alter Klever Postweg", "weggrens" met Duitsland tussen Elten en de Boven-Rijn (Spijk). Tot aan de hier zo genoemde NL-Boven-Rijn bestaat er hier een grillig NL-D-grensverloop over een traject van ca. 2,5 km, soms in het midden van deze "Alte Klever Postweg" ("Spyker weg") verlopend, soms aan de rand ervan. Op de Duitse kant van de weg bevindt zich zelfs een typisch-Duitse "Biergarten". Helaas is deze tweede toegangsweg naar Rijnwaarden (vanuit Elten) bij de overgang over het riviertje de Wild nog steeds voorzien van de oude (nauwe) Baileybrug, die Engelse pontonniers bij de opmars naar her Duitse Ruhrgebied ooit hebben geslagen - het is hoogste tijd, dat deze brug eindelijk wordt vervangen door een bredere brug (o.a. bij toename busverkeer naar Rijnwaarden). Bovendien is de (Duitse) aansluiting op de B 8 direct bij het spoorwegviaduct een (waarlijk gevaarlijk) onding (vanwege dit busverkeer resp. voetgangers en fietsers). Hier bevindt zich weliswaar reeds een geel "Spijk"-bordje maar een extra "Tolkamer"-bordje zou zeker ook hier zeer nuttig zijn (minder doorgangsverkeer in centrum van Elten). Dit is verder ook het geval bij het "Lobith"-bordje (vrachtwagenomleiding) naar links direct voor de tweede spoorwegovergang van Elten ("Tichelkamp"). Ook hier zou een "Tolkamer"-bordje de verkeersstroom naar Rijnwaarden zeker nog beter kunnen reguleren resp. zo het centrum van Elten ontlasten- een nieuwe Tichelkamp- wegkruising   is hier echter om veiligheidsredenen dringend noodzakelijk.

 

28) -  "Emmerich am Rhein", etwa 8 km in der Luftlinie von Tolkamer entfernte deutsche Stadt am nördlichen Rheinufer. Während des Zweiten Weltkrieges wurde Emmerich am 7. Oktober 1944 zu 91 % (!) durch einen britischen Luftangriff zerstört. Emmerich verfügt seit wenigen Jahren über eine herrliche ca. 1,5 km lange,  komplett neu gebaute  Rheinboulevard - "die schönste Rheinpromenade der Welt", wie es in einer touristischen Werbekampagne mal witzigerweise hiess... 

                                          

  Embrica / Emmerich 1647 - Stich von Matthäus Merian

29) -  "Emmerich ("Villa Embrici" in oorkonde uit 828) erlebte bis zum 16. Jahrhundert seine Blütezeit und wurde wegen seiner weltlichen und kirchlichen Bauten Embrica decora (= prächtiges Emmerich) genannt. Das nach dem Zweiten Weltkrieg gesprengte Christoffeltor zum Rheinufer  war bekannt durch eine überlebensgroße, eichene Figur eines Christophorus in der Nische über dem feldseitigen Portal. Die dem Meister Dries Holthuis zugeschriebene Skulptur vom Anfang des 16. Jahrhunderts befindet sich seit 1964 im Rheinmuseum in Emmerich. Eine ähnliche Christopherusfigur steht heute auf der Rheinpromenade. Im Dreissigjährigen Krieg hatte Emmerich weniger zu leiden. Der Niedergang Emmerichs begann 1672 mit der Besetzung der Stadt durch französische Truppen unter König Ludwig XIV. Kriegsverwüstungen, Überschwemmungen und Seuchen ließen die Stadt verarmen. Es folgten die Drangsale im Zusammenhang mit dem Abfall der Niederlande von der spanischen Herrschaft, der Siebenjährige Krieg, die militärischen Folgen der Französischen Revolution und die napoleonischen Unternehmungen."                                                                                          Zitat aus Wikipedia

 

30) -  "Golden Gate"-brug in Emmerich, als Rijnwaardens enigste verbinding met "de overkant" en goed zichtbaar vanuit Rijnwaarden (ca 4 km tot Spijk). Deze mooie, in 1962 geopende brug is met 803 m de langste hangbrug van Duitsland. Ook de afstand tussen de beide brugpijlers is met 500 m de langste in Duitsland. Voor 1962 bestond er     over de Rijn in Emmerich alleen een veerpont (bij  de Martinuskerk). 

 

31) -  "Rhein in Flammen", precies daar waar nu de "Golden Gate"-brug ligt, gebeurde in  1960 een van  de grootste scheepvaartongelukken op de Rijn. Op 7 oktober 1960 liep hier de Deense veerpont "Tina Scarlett", die in richting Tolkamer a.d.Rijn gesleept werd, uit het roer en kwam het tot een fatale botsing met het stroomopwaarts varende en met benzine beladen vrachtischip "Diamant". De geladen 1100 m³ bezine liepen uit en plotseling stond de Rijn over een langte van 300 meter in vlammen. Uiteindelijk brandden 10 schepen, er vielen 2 doden en 22 mensen raakten zwaargewond, de "Diamant" zonk direct en de    "Tina Scarlett" iets later.

 

32) - "Trajekt"-Fähre over de Rijn van Spyck naar Welle v.v. (1865-1926), ten behoeve van  de grensoverschrijdende spoorweglijn Zevenaar-Kleve v.v.. Zie hiertoe ook "Navigation"-rubriek COLOFON / IMPRESSUM / RIJNSPRINTER.

 

33) -  "Lohengrin-sage", mythologisch verhaal uit de "Schwanenstadt Kleve" (Lohengrin-zwaan als stad-symbool) met een bijna zekere geschiedkundige oorsprong in Elten. Zie hiertoe artikel "Schwanenritter-Sage aus Elten" (Google-zoekbegrip) van Fritz Leinung in "Rheinische Post" 06.2010

 

34) -  "Europakade", in Tolkamer a. d. Rijn met "Scheveningen"-atmosfeer door de leuke terrasjes bovenop de kade, die een directe blik bieden op het waarlijk onophoudelijke scheepsverkeer op de Rijn (ca. 500 scheepsbewegingen per dag!). En natuurlijk op "de Duitse overkant" met de dorpjes Schenkenschanz, Keeken und Bimmen als "Ortsteile der Stadt Kleve" en met de vele kleine strandjes tussen de kribben.

 

35) -  "Scheepswerf De Hoop", loctie Tolkamer, met diverse grote, hoge scheepsbouwkranen en een geweldige hal, waarin o.a. ook dure jachten worden gebouwd. De scheepswerf dateert uit 1886 en werd in de Tweede Wereldoorlog geheel vernield. Op de achtergrond de nieuwe Europakade.

 

36) -  "CARVIO is niet CARVIUM is niet HERWEN"-artikel, expose van Han Kamermans over een met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid foutieve inschrift-interpretatie op de grafsteen van de Romeinse soldaat Marcus Mallius. De grafsteen met deze interessante inscriptie werd in 1938 in de Bijland  bij het oude Herwen opgebaggerd en bevindt zich heden in het Nijmegense Valkhof-museum. Zie hiertoe ook "Navigation"-rubriek CARVIO / CARVIUM / HERWEN.

 

37) - "De Bijland", ca. 250 ha groot water-recreatiegebied bij Tolkamer a.d. Rijn/Herwen met directe Rijn-aanbinding, ruime jachthaven, speedbootbaan, grote camping met alle faciliteiten, vacantiehuisjes-complex, veel strand en veel natuur. Een prachtig recreatiegebied maar (toeristisch) onderontwikkeld in vergelijk met  bijvoorbeeld recreatiepark "Rhederlaag" bij Giesbeek. Hier werd in 1938 ook de grafsteen van de Romeinse soldaat Marcus Mallius gevonden, die aanleiding is geweest tot uitermate gewaagde theorien inzake "Carvium aan de dam" . Zie hiertoe ook "Navigation"-rubriek CARVIO / CARVIUM / HERWEN. In het in september 2011 verschenen boek "Parels en problemen" van Jozef Cornielje (Spijk) wordt overigens uitgebreid ingegaan op de zogenoemde "kop van de Delta" (gebied tussen Arnhem en Nijmegen resp. tussen Emmerich en Kleve) - en daarmede ook op het gebied van de Bijland.

 

38) -  "inkopen op de Rijn", "supermarkt  op het water" (SPAR) in Tolkamer a. d. Rijn als onderdeel van het Shell-bunkerstationschip aldaar. De laatste drijvende "proviant" markt voor Rijnschippers maar middels een speciale loopbrug vanaf de Europakade ook voor "gewone supermarktklanten"  toegankelijk, zelfs bij hoogwater.

 

39) -  Schiffskollision auf dem Rhein", das (maltesische (!)) Rhein-Kreuzfahrtschiff "River Concerto" der Luxusklasse (mit 132 amerikanischen und englischen Passagieren an Bord) wurde auf der Fahrt von Basel nach Rotterdam am 22.05.2011 kurz nach mitternacht an der deutsch-niederländischen Grenze bei Spijk von dem mit Diesel beladenen Tankschiff "Margeaux" gerammt. Es gab diverse Verletzte an Bord des Kreuzfahrtschiffes und  sämtliche Passagiere mussten von Bord geholt werden. Das Ganze hätte zu einer wahren Feuer-Katastrophe auf dem Rhein führen können, wenn der Tanker explodiert wäre. Siehe hierzu auch Google-Suchbegriff: "River Concerto kollidiert am Rhein mit Tankschiff".

        "River Concerto" mt Havarie Schiffskabinen

 

40)  "1895 - Op 20 maart ontploft op de Rijn bij Griethausen/Tolkamer/Spijk het dynamiet-schip Reimer. Bij deze vreselijke ramp vallen 13 doden. Ook de materiele schade tot in de zeer verre omgeving is enorm. In ondermeer Spijk en Elten zijn huizen verwoest. In Tolkamer, Lobith,      Spijk, Elten 's-Heerenberg en Emmerich zijn veel ruiten gesneuveld. De ramp maakt een enorme     indruk en is geruime tijd in het nieuws".  

EXPLOSIE OP DE RIJN                                                                                                                   citaat uit website van Keulen

zie ook "Navigation"-rubriek "BRAINSTORMING TOLKAMER voor verdere details

"Na de ontploffing op 20 maart 1895 komen zelfs vanuit Heerlen, Tietjerk (Friesland) en M.Gladbach berichten omtrent "den gevoelden schok". Het dynamiet in het schip, totaal 100.000 kg., is afkomstig van de kruitfabriek Porz in Keulen en bestemd om vervoerd te worden naar de haven van Antwerpen. Van daaruit zal het transport verder gaan naar de goudmijnen in Zuid-Afrika. De Gelderlander van 25 maart 1895 bericht dat: "Het algemeen gevoelen is dat niet onvoorzichtigheid, maar verregaande roekeloosheid de oorzaak is van de dynamiet-catastrophe. Er is met de kisten omgesprongen, alsof het steenen waren." Gebleken is bovendien dat er op het kruitschip een kolenkachel gestookt werd".

Bij lage waterstand waren in 2005 op de Rijn nog de 
resten zichtbaar van het in 1895 ontplofte                                                                                                                      dynamietschip Reiner 

 

 

                                                                                               

41) - "Bundelingsalternatief A 15", een doortrekkingsvariant van de A15 vanaf Bemmel over het Pannerdens Kanaal via Zevenaar (direct parallel aan de Betuweroute) naar het knoopunt Oud-Dijk - met kosten van rond 900 miljoen Euro en sloop van 130-140 huizen langs de spoorlijn een enorme ingreep. Eventueel zou echter - mits op pijlers - ook aan een ietwat zuidelijkere doortrekking van de A 15 via noordelijk grondgebied van Rijnwaarden en via Babberich (kruising Eltense weg/Halsaf/direct op grens met Duitsland) naar het knooppunt Oud-Dijk kunnen worden gedacht. Natuurlijk een uitermate gewaagd traject  dwars door diverse "Rijnstrangen"- en (eveneens) woongebieden maar op pijlers zeker ook een eventuele mogelijkheid. Wanneer Rijnwaarden daarbij dan direct zou worden aangebonden, kan de bereikbaarheid van de gemeente via Nederlands gebied natuurlijk zeer verbeterd worden. Zie hieroe ook bekendmaking Rijksoverheid: "Trajectnota en milieu-effectrapportage (MER) - Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen" (08.2011) alsmede www.via15.nl.    

 

42) - "Rijnstrangen - Alte Rheinläufe nördlich des Rheins".

"Besucht man die Rijnstrangen zwischen Spijk und Duiven, so erhält man ein Bild von der        ursprünglichen Sumpflandschaft, wie sie hier vor der Eindeichung überall zu finden war. Geprägt  wird die Landschaft von einem schmalen, ausgedehnten Rinnensystem mit offenen Gewässern, Weidengebüschen, Verlandungszonen und Röhrichtgesellschaften. Feuchtwiesen umgeben quasi schützend als Puffer diese wertvollen Strukturen. Verantwortlich für die   Entstehung des Gebietes ist der Mensch. Der Bau des Pannerden Kanals im Jahre 1707 sorgte dafür, dass der eigentliche Flusslauf zu einem Altarm degradiert wurde. Davor war  der Oude Rijn ein dynamischer, verzweigter Flusslauf mit Inseln und Sandbänken. Zahlreiche Baumaßnahmen vor allem im 18. Jahrhundert sorgten Schritt für Schritt dafür, dass immer weniger Wasser in den Oude Rijn einfließen konnte. Die langsame Verlandung war nicht aufzuhalten Ein Sumpf entstand.  Jedes Hochwasser hinterließ eine dicke Schlammschicht, wodurch die ursprünglichen Kies und Sandbetten zunehmend durch eine meterdicke        Tonschicht überlagert wurde".   Zitat aus www.kleve.de

   N.B.: Diese  Umstände haben dazu geführt, dass sich in Rijnwaarden eine florierende Sand- und Kiesindustrie entwickeln konnte, die durch ihre viele grossflächige Abgrabungen (die noch immer weiter gehen) die Rijnwaardense Landschaft entscheidend geprägt hat - und das nicht gerade im positiven Sinne. Von den vielen früheren Ziegeleien sind heutzutage nur noch wenige automatisierte Steinfabriken übriggeblieben, die mit ihren manchmal bis     zu 80 m hohen Schornsteinen noch immer markante Orientierungspunkte in der Rijnwaardense Landschaft bilden.

       

 

43) - "De Panoven"-steenfabriek met museum in                                                                            Oud-Zevenaar, direct aan de grens met                                                                                     gemeente Rijnwaarden.

                        "stenen bakken in Oud-Zevenaar"

Recreatieoord De Panoven (Zevenaar) is een goed bewaard stukje industrieel erfgoed,         uniek voor Europa. Hier worden op ambachtelijke wijze dakpannen, stenen en estriken         gevormd en gebakken in een ronde zigzag oven. Deze oven en de daarachter liggende droogloods staan sinds 1985 op de Rijksmonumentenlijst. De Panoven heeft de eer, het eerste Nederlands baksteen/dakpanmuseum te zijn en is buitengewoon goed opgezet.
Van 1860 tot 1983 werden in de Panoven op ambachtelijke wijze stenen gebakken.                 Sinds 1985 zijn de ronde zigzagoven en de daarachter liggende droogloods op de Rijksmonumenten lijst geplaatst, de andere loodsen zijn om exploitatie redenen daar          bewust uitgehouden. Het authentieke steenbakkersbedrijf is nog volledig intact. Tot  1 juni 1816 was lag Zevenaar overigens op Kleefs/Pruissisch grondgebied  en werden stad en omgeving op deze datum officieel per koninklijke proclamatie aan Nederland "gecedeerd".        
 

citaat uit website

 

44) - "Gemaal Kandia" in Duiven - omdat water geen grenzen kent !

Oude Rijn

In de afgelopen eeuwen is door toedoen van de mens de sterke rivierdynamiek in het stroomgebied  van de Oude Rijn steeds verder ingedamd. Tot de aanleg van het Pannerdens Kanaal (1704-1707)  en het Bijlands Kanaal (1773-1776) lag hier een bochtige brede rivier met zand- en grindbanken, de Rijn. Na de aanleg van de kanalen werd de huidige Oude Rijn een niet meer bevaarbare riviertak. Na het sluiten van de Spijkse overlaat, de afsluiting van de Oude Rijn en de bouw van het gemaal Kandia is de sterke rivierdynamiek uit het gebied verdwenen. In deze situatie is de ontwikkeling van waterriet langs de oevers van de Oude Rijn op gang gekomen zoals duidelijk te zien is in het Rijnstrangen-gebied van de Oude Rijn. Gemaal Kandia maakt deel uit van een dijk die het land beschermt tegen het water in de Oude Rijn. Het is het grootste gemaal in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel. Het houdt het water op peil in het stroomgebied van de  Oude Rijn van ongeveer Groessen (NL) tot Emmerich (D), een polder van 10.000 hectare op Nederlands en Duits grondgebied. Ruim 3700 ha Duits grondgebied wordt vanuit Duiven vrijgehouden van wateroverlast, ruim 6300 ha van het gebied dat Kandia bemaalt ligt in Nederland. Zonder het gemaal zou een groot deel van het gebied onder water  ovstaan.     Het gemaal speelt dus niet alleen een rol in de waterveiligheid maar is ook van groot     belang voor landbouw en wonen. Een goede werking van het gemaal is belangrijk zowel in Nederland als in  Duitsland. Water houdt tenslotte niet op bij de grenzen. Het Duitse waterschap Deichverband Bislich-Landesgrenze (waar het voormalig Wasserverband Netterdenscher Kanal in opgegaan is) betaalde daarom mee aan de renovatie in 2010-2011, net zoals in 1968 ook al bij de bouw van het pompgemaal gebeurde. Van de totale renovatiekosten heeft het Duitse waterschap 39% betaald en Waterschap Rijn en IJssel 41%. Provincie Gelderland en Landesregierung Nordrhein-Westfalen verleenden subsidies voor de renovatie.

 

 

  

45) "Spoorwegtunnel onder het Pannerdens Kanaal". Deze in de tijd van 2000 tot medio 2004 gebouwde Betuwelijn-tunnel (zie kaartje boven links) verloopt over een lengte van ca. 150 m en in een diepte van ca. 20 - 25 m over/onder Rijnwaardens gebied (zie links boven) - dus toch nog een stukje spoorlijn in Rijnwaarden! De tunnel als zodanig heeft een lengte van 1615 m met een westelijke toerit van 600 m en een oostelijke van 465 m (in het geheel dus 2680 m) - het diepste punt ligt bij 25 m en het maximale hellingspercentage bedraagt 2,5 %.

"De aanleg en ingebruikname van de Betuweroute heeft enige vertraging opgelopen en het  project is duurder uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. De Betuweroute is onderdeel van      het Nederlands-Duitse Verdrag van Warnemünde uit 1992, om tot een betere goederenspoorverbinding tussen Rotterdam en het Roergebied te komen. De vertraging op een belangrijk deel van het Duitse traject, de verbinding Emmerik-Duisburg, is veel groter dan in Nederland. Deutsche Bahn heeft de vroegst haalbare termijn van volledige realisatie verschoven naar 2015, waardoor voorlopig ook het Nederlandse deel van de treinverbinding minder waarde heeft"                                                                                                                              citaat uit www.hoesnel,nl

zie ook "Navigation"-rubriek RIJNWAARDISSIMO met YouTube-video 

 

    

                                                       

                                                                   EINDE SPECIALS 1 - 45

      

                                                                          ...................................................

 

 

RIJNWAARDISSIMO

                                                                                                                                    

 

DISSIMO = "ER SAGT" / "HIJ ZEGT"

"RIJNWAARDISSIMO" = "RIJNWAARDEN SAGT UNS"

"RIJNWAARDISSIMO" = "RIJNWAARDEN ZEGT ONS"

 

"R" wie Rijnwaarden

 

                                                     "er moet een veerpont naar "de overkant" komen" 

                                                                                                                                            leus van het jaar 2011

 

                                      WATER ALS CRUCIAAL TOERISTISCH ELEMENT VAN RIJNWAARDEN

 

 

          VEERPONT TOLKAMER - KEEKEN/BIMMEN v.v.

Water moet (weer) het cruciale toeristische element van Rijnwaarden ("nomen est omen") worden, niet alleen maar grind en zand en ruimte. Men zit direkt aan de "waterkraan van Nederland" en doet    er (toeristisch) niets mee. De Rijn stroomt gewoon voorbij en de Bijland is alleen maar een grote (bovendien moeilijk bereikbare) "plas"! En dat is het dan!

Vooral Tolkamer aan de Rijn heeft geweldige mogelijkheden van dat vele water in  en rond Rijnwaarden toeristisch te profiteren. Want dat is wat potentiele toeristen en dagjesmensen           zoeken: vertier en recreatie op het water en de mogelijkheid per veerpont "effetjes naar het buitenland" (en dat in beide richtingen!) te kunnen oversteken. Of bijvoorbeeld ook met een regelmatige veerverbinding een tochtje op het water naar Emmerich (Rheinpromenade), Kalkar ("Wunderland Kalkar"), Xanten ("Römerpark") of ook de andere kant op naar Nijmegen resp. Arnhem te kunnen maken enz. enz. Of op een hoge uitkijktoren op de Europakade in Tolkamer aan de Rijn, dat vele water van boven te kunnen bekijken, met Arnhem en Duisburg of nog andere NL/D-steden aan de verre horizon.

Samen met de veerpont naar "de Duitse overkant" zou deze uitkijktoren een waarlijk prachtige (en zeker ook lucratieve) attractie voor Tolkamer resp. Rijnwaarden zijn, die de toeristen van heinde en ver zou aanlokken. En vooral ook die uit het "de overkant"-Duitsland, want  de uitkijktoren is  dan immers van overal te zien (net zoals de uitkijktoren op de Klever Berg). En je komt er met de veerpont vanaf de ponton in Keeken resp. in Bimmen (Internationale Meetpunt Lobith-Bimmen) ook makkelijk en vlug heen (ponton Europakade) .......! Wat wil de toerist meer?

Zoals het onderstaande YouTube-video laat zien zou zelfs al vanaf het begin aan een kleinere autoveerpont voor de veerverbinding Tolkamer- Keeken/Bimmen v.v. gedacht kunnen worden -     net zoals dat overal op de Duitse Rijn gebruikelijk is.

 

Waarom ook niet?

Het moet immers niet gelijk een grote autoveerpont zijn zoals in Doornenburg over het Pannerdens Kanaal. Wanneer dat allemaal teveel is in een keer kan men echter ook gewoon beginnen met      alleen maar een veerpont voor voetgangers en fietsers zoals nu in Millingen. Maar dan natuurlijk met een veel groter schip dan het huidige  "Heen en weer"-pontje en volgens een vast tijdschema. Belangrijk hierbij is natuurlijk ook een openbaar vervoer-mogelijkheid op de Duitse kant naar de stad Kleve.  

Zie hiertoe  ook "Navigation"-rubriek RIJNWAARDISSIMO

   

 

            

                RHEINFÄHRE NIEDERHEIMBACH-LORCH

                tussen de Duitse deelstaten Rheinland-Pfalz en Hessen

                                        "für mich keine Grenze" (veerman)

                       Rheinfähre zwischen Niederheimbach und Lorch am Mittelrhein

 

                           

                                FLOATING DUTCHMAN 

                     AMFIBIEBUS ALS RIJNATTRACTIE

FLOATING DUTCHMAN ? Waarom niet ook in Rijnwaarden eens een amfibiebus exploiteren? Wanneer het overzetten op de Rijn zelf niet zou mogen - om welke (Waterstaat-)regels dan ook - zou een amfibiebus bijvoorbeeld ook over de Bijland resp. naar Emmerich resp. naar Arnhem toch een prachtige toeristische attractie zijn? Of zoals het in het laatste zinnetje staat: "Amsterdam hoopt met het toertje extra toeristen naar de stadt te trekken". Daarom zeker ook een interessant "toertje"-idee  voor Rijnwaarden.

 

                                 Duitse waterpostzegel uit de serie "de 4 elementen"

    

                                "Sleeping Beauty" van Henry Meynell Rheam 1899

                          "Doornroosje"-motief                       "Dornröschen"- Motiv

                                 zie ook "INTRODUCTIE"-tekst         siehe auch "EINLEITUNG"-Text

                                            

                        

                                      RHENUS

                                  DE RIJN ALS EUROPESE RIVIER

                       DER RHEIN ALS EUROPÄISCHER FLUSS

        een prachtig filmpje over de Rijn vanaf de Alpen-oorsprong tot aan de Noordzee-monding   

                  

                      dat is de  "Waterkraan"- rivier, die langs Rijnwaarden stroomt

                                             RIJN                                        RHEIN

                                                                   

          De Rijn van de Zwitserse oorsprong in de Alpen tot aan de Nederlandse monding(en) in de

             Noordzee:

          Rein da Tuma  Vorderrhein / Hinterrhein  Alpenrhein  Hochrhein  Oberrhein  Mittelrhein

             Niederrhein  Bovenrijn  Bijlandsch Kanaal  Waal  Pannerdens Kanaal  Nederrijn  Kromme

             Rijn  Leidse Rijn  Oude Rijn // (Nederrijn)  Lek  Nieuwe Maas  Nieuwe Waterweg //

            (Bijlandsch Kanaal)   Waal  Beneden-Merwede  Noord   Nieuwe Maas  Nieuwe Waterweg

 

             Europese namen:

             Rein (Rätoromaans)

             Rhein (Duits)

                 Rhy ("Z'Basel an mym Rhy" (Hymne van Basel, 1806))        

             Rhin (Frans)

             Rhingh ("Kölle, Du Uns Stadt Am Rhingh" (Bläck Fööss))

             Rijn (Nederlands)

             Rhine (Engels)

             Rhenus (Latijns)

             de Rijn komt voor in het wapen en in de naam van de Duitse deelstaat Nordrhein-

             Westfalen (NRW): 

 

             "Es zeigt in der linken Hälfte auf grünem Feld einen silbernen

             Wellenbalken als Versinnbildlichung des Rheinstroms (Rheinland)".

 

             dit was ook zo in het wapen van de voorafgaande "Preussische Rheinprovinz"

             verder komt de Rijn ook voor in de naam van de Duitse deelstaat "Rheinland-Pfalz"

             en natuurlijk in diverse plaatsnamen resp. namen van gebieden zoals  Rheinfelden,

             Rheina  (D),  Rhina (F), Rheinbach. Rheinhausen , "Rhein-Main-Gebiet, "Rhein-Erft-Kreis",

             enz.

             in het huidige Frankrijk: "Departement Haut-Rhin" en "Departement Bas-Rhin"

             resp. onder Napoleon  "Departement de Rhin-et-Moselle"

             

              in de naam van de gemeente Rijnwaarden (sinds 1985) komt de Rijn eveneens voor

              verder o.a. in Rijnmond (ZH) en als NL-achternaam bij o.a. Rembrandt van Rijn

 

              de Rijn stroomt door 6 landen:

              Zwitserland (ook grensrivier met Oostenrijk en Duitsland)

              Liechtenstein (alleen grensrivier met Zwitserland)

              Oostenrijk (monding in het "Bodensee"-meer en grotendeels grensrivier met

              Zwitserland) 

              Frankrijk  (Rheinseitenkanal"/"Canal d'Alsace" en Altrhein als grensrivier met Duitsland)

              Duitsland (ook grensrivier met Zwitserland en met Nederland (Rijnwaarden))    

              Nederland (ook grensrivier met Duitsland)      

              zie hiertoe ook onderstaand kaartje

              siehe hierzu auch untenstehende Karte

 brongebieden "Vorderrhein"-rivier, "Hinterrhein"-rivier,"Alprenrhein"-rivier en "Bodensee"-meer

 

             De Rijn heeft een lengte van rond 1230 km en ontspringt in de Zwitserse Alpen op 2345

             m ü M aan de 2836 m hoge "Rossbodenstock"-berg (Oberalp-pas): van daar doorstroomt

             het  "Rein da Tuma"-beekje het "Lai da  Tuma"-meertje ("Tomasee") om na het passeren

             van het dorpje Tschamul als "Vorderrhein"-rivier verder te gaan.

 

             De andere Rijn-tak, de "Hinterrhein"-rivier ("Rein Posteriur"), stroomt bij Reichenau in 

             de"Vorderrhein"-rivier en onstspringt aan  de hellingen van het 3402 m hoge

             "Rheinwaldhorn"-massief (met "Rheinquellhorn" en "Güferhorn") op de grens van

              de kantons  Graubünden en Tessin.  

 

             De beide bronrivieren gaan vanaf Reichenau verder als de zogeheten "Alpenrhein"-rivier.

             De "Vorderrhein"- rivier is echter met 76 km iets langer dan de

             "Hinterrhein"-rivier met 72 km zodat de rond 1230 km lengte van de Rijn zodoende via

              de "Vorderrhein"- rivier gemeten wordt.

 

             gemiddelde afvoer "Hinterrhein"-rivier:  59,6 m³/s

             gemiddelde afvoer "Vorderrhein"-rivier: 53,8 m³/s 

          

             afvoermetingen in Bimmen/Lobith:

             gemiddelde afvoer:            2330 m³/s

             grootste afvoer in 1926: 12'000 m³/s

             kleinste afvoer in 1947:       600 m³/s

 

             in 2010 beherbergde de Rijn (weer) 63 vissoorten (met uitzondering van de steur)

             zie ook onder LINKS / SPECIALS

 

                          

                                      "Tomasee" (Graubünden) als traditionele "Rheinquelle"

 

             het beekje "Rein da Tuma" ontspringt met drie andere kleine beekjes oostelijk

             van de "Rossbodenstock"-berg. De beekjes meanderen  eerst op een klein  

             klein plateau en stromen dan in de "Tomasee". De (verenigde) "Rein da Tuma"-beek

             verlaat de "Tomasee" in noordoostelijke richting om na het passeren van het dorpje 

             Tschamul (Tujetsch) uiteindelijk als "Vorderrhein"-rivier(tje) verder te gaan.

 

                                                                    "Rein da Tuma"

                                                 

 

Am als „Rheinquelle“ bekannten Tomasee befindet sich übrigens ein Hinweisschild mit  der (fehlerhaften) Längenangabe "1320 km bis zur Mündung" - tatsächlich sind es jedoch nur rund 1230 km. Es handelt sich hier wohl um einen klassischen Zahlendreher, die man bis heute so belassen hat.....

                                         Mündung des alten Rheins ("Oude Rijn") bei Katwijk aan Zee

                      Nordsee-Mündung "Nieuwe Waterweg" mit Pier bei Hoek van Holland  

 

 

 

            NEDERLANDS -DUITSE RIJN BIJ RIJNWAARDEN

NIEDERLÄNDISCH - DEUTSCHER RHEIN BEI RIJNWAARDEN

                                                         

                                                                                 "Rijnwaarden - 's Rijns Schone Waardin"

                                                                                    Han Kamermans 2010

                                                                             "Schone Waardin" = zandbank in de Scheldemonding bij Vlissingen

                                  Tolkamer aan de Rijn met Europakade en autosteiger

        

           

oude Rijnkade van Tolkamer vanuit dezelfde gezichtshoek als bovenstaande foto's opgenomen  

                                                      

                                                               

                                                      TOLKI TOLKAMER

 

zie hiertoe ook "Navigation"-rubriek RIJNWAARDISSIMO

siehe hierzu auch "Navigation"-Rubrik RIJNWAARDISSIMO  

  

                                                                                                                                       "er moet een trekpontje naar "de overkant" komen"                                

 Han Kamermans, 2011                                                

 

                     TREKPONTJE OVER DE OUDE RIJN 

TUSSEN HERWEN (OSSENWAARD) EN "DE DUITSE OVERKANT" (ELTEN)                                     

Ook hier komt weer de vraag op: waarom bestaat er eigenlijk geen (toeristische) veerpont-verbinding naar "de Duitse overkant" tussen Herwen (Ossenwaard) en Elten. Daar ligt de hofstede van Hubert Franken aan de Grondstein 6 (herinnert aan het oude, befaamde kasteel Grondstein (1378), zie hiertoe ook website www.chrisvankeulen.nl ) met zijn "Rheinisch Braunvieh"-bedrijf, een kleine Camping aan Oude Rijn op de dijk alsmede enkele vakantiehuisjes  direct aan het water - en vanaf de Herwense kant onbereikbaar (ca. 80 m water ertussen). Verder bevinden zich  op deze       Duitse kant van de Oude Rijn zeker 6 steigertjes, waar bootjes kunnen aanleggen. 

Op de Nederlandse resp. Herwense kant van de Oude Rijn is echter geen      enkel steigertje te vinden en men kan ook niet aan het water komen, dat        gaat alleen dwars door de velden. Het zij hiertoe aangemerkt, dat de Oude  Rijn hier over de volle breedte Nederlands gebied is: De Nederlands-Duitse grens verloopt hier - anders dan in het Tolkamer waar de grens in de langsrichting midden in de Rijn verloopt - direkt aan de (Duitse) oever.

Het Ossenwaard-gebied is hier in Herwen tegenover de Franken-hofstede overigens geen natuurgebied zoals in het aangrenzende Erkamerlingschap-gebied tussen Herwen en Elten. Dat kan zowel voor het veerpontje als     zodanig alsook voor het korte, noodzakelijk verbindingsweggetje daarom absoluut geen tegenargument zijn, zeker niet wanneer over de hier aansluitende Ossenwaard-weg vrachtautoverkeer mag plaats vinden.

Er zou hier dus zeer goed een (toeristische) trekpont over de Oude Rijn  kunnen worden geinstalleerd en dat bijna geheel in Nederlandse verantwoording. Op de Duitse kant zijn er zoals gezegd immers al diverse daarvoor geschikte steigertjes aanwezig en op de Nederlandse kant moet er alleen nog maar eentje worden gebouwd - met een kort weggetje vanaf het nieuwe steigertje naar de hier boven genoemde Ossenwaard-weg, die         uitkomt op de Herwense Polderdijk/Molenhoek.

Van hier uit ist het Franken-complex met de witte schuur overigens prima         te zien. En wie op de andere kant van de Oude Rijn over het water kijkt,       ziet de Herwense kerk voor het grijpen dichtbij. Alleen: men/de toerist kan niet over het water heen en er moeten grote en lastige omwegen via drukke verkeerswegen worden gemaakt. In een gesprek met mevrouw Franken        heette het, dat het alleen de Nederlandse kant zou zijn, die hier een veerpontje over de Oude Rijn blokkeert - om welke reden dan ook. Met betrekking tot een euregionale stimulering van (toeristische) wandel- en fietsroutes in Rijnwaarden moet een dergelijk grensoverschrijdend veerpontje echter meer dan noodzakelijk geacht worden. Waarom ook niet?

Want wanneer de wandelaars/fietsers in Herwen over de Oude Rijn met een trekpont naar Duitsland over zouden kunnen steken, wordt op deze manier een prachtig (Duits) wandel- en fietsgebied direct aan de           (Nederlandse) Ossenwaard resp. de Bijland aangebonden - met diverse mogelijkheden in alle richtingen. De weg naar de Franken-hofstede is prima geasfalteerd en voert direkt in het bos aan de Zevenaarer Strasse (spoorwegovergang) en bij de Duitse Wardmannshof-hoeve (naast de           Franken-hoeve) gaat zelfs een direct (onverhard) weggetje over een dijk       naar Babberich. En ook de prachtige Eltenberg met zijn geweldige oude bos       en met Hoch-Elten is zo vlakbij. 

Een vergelijkbaar (motor-)trekpontje bevindt zich overigens ook op de Maas tussen het Nederlandse plaatsje Geulle aan de Maas en het Belgische           plaatsje Uikhoven. De uitbouw van deze NL-B-veerverbinding werd enige jaren geleden met EU/Euregio-gelden gerealiseerd en als grensoverschrijdend projekt feestelijk gevierd.  Het is aan te nemen, dat  een dergelijke         EU/Euregio-aanpak voor toeristische doeleinden - net zoals bij de Tolkamer-veerpont - ook voor dit Herwen-veerpontje in aanmerking kan komen. Een (anoniem) vandalisme-probleem, zoals bij de trekpontjes over de Oude Rijn    in Aerdt, zal bij een veerpontje Herwen-Elten v.v. overigens veel minder te verwachten zijn vanwege de aangrenzenden Franken -hofstede met camping en tuinhuisjes.

                                            omgevingskaartje van Herwen en de Oude Rijn

             luchtfoto met ingetekend veerpont-traject en typisch NL-D-grensverloop ter plaatse

     luchtfoto Franken-hofstede aan de Grondstein 6 in Elten met camping en vakantiehuisjes

                            ........................................... 

 

"noli turbare circulos meos"   

  Archimedes 287 - 212 v. Chr.

 

BRAINWAVE HAN KAMERMANS

Faszinierend war und ist für mich nicht nur der berühmte SATZ VON PYTHAGORAS (a² + b² = c²) als solcher (siehe hierzu auch Navigation-Rubrik BRAINWAVE HAN KAMERMANS) sondern vor allem die Anwendungsmöglichkeit für diverse Zahlenreihen in mathematischer Abfolge - wie der Fall ist bei Spiralen und hier wieder beispielsweise im Rahmen der sogenannten SPIRALE VON KAMERMANS (siehe Abbildung unten). Denn für diese Spirale baut sich die nachfolgende (Wurzel-)Radius-Reihe auf, wenn es am Spiralumfang immer wieder mit beispielsweise der Konstante 1 weitergeht (und mit jeweils 90 Grad-Winkel):

Radius der SPIRALE VON KAMERMANS

Wurzel 1 = 1

Wurzel 2 = 1,4142......

Wurzel 3 = 1,7321......

Wurzel 4 = 2

Wurzel 5 = 2,2361......

Wurzel 6 = 2,4495......

Wurzel 7 = 2.6458......

Wurzel 8 = 2,8284

Wurzel 9 = 3

usw.

Die Winkelfunktion der Spirale ist hierbei keine Konstante sondern ändert sich allmählich von 45 Grad nach (fast) 0 gemäss Tangensfunktion mit Werten zwischen 1 und  unendlich (siehe Tangenstafel). Hierbei gilt logischerweise: 1 : Wurzel aus unendlich = unendlich. Oder anders gesagt: die 3. Potenz vom Wurzel aus unendlich = 1 ....... Der Radius wandert zudem längenmässig hin und her zwischen rationalen Zahlen und darauf anschliessenden irrationalen Zahlen.

 

 

                               SPIRALE VON KAMERMANS   

Dann gilt es für die Zahlenreihe 3 - 9 (mit rationalen Zahlen) noch aufmerksam zu machen auf u.a. die nachfolgenden Pythagoras-Gesetzmässigkeiten:

  + 0² =  1²                                                                    0 +  1 = 1 = 1²

                                                                                           0 = 2 x  0 x 1

                                                                                           1 = 0² + 1²

                                                                                           1 = Primzahl

                                                                                           1 + 0 = 1

   2² + 1² = (Wurzel 5)² nur mit Beiziehung irrationaler Zahlen durchführbar

  3² + 4² = 5²                                                                      4 + 5 = 9 = 3²

                                                                                           4 = 2 x  1x 2

                                                                                           5 = 1² + 2²

                                                                                           5 = Primzahl

                                                                                           1 + 4 = 5

  4² + 3² = 5²     (siehe 3)

  5² + 12² = 13²                                                                  12 + 13 = 25 = 5²

                                                                                          12 = 2 x  2 x 3

                                                                                          13 = 2² + 3²

                                                                                          13  = Primzahl

                                                                                           5 + 8 = 13

  6² + 8² = 10²   (siehe 3 x 2)

  7² + 24² = 25²                                                                  24 + 25 = 49 = 7²

                                                                                           24 = 2 x  3 x 4

                                                                                           25 = 3² + 4²

                                                                                  25 = 5 x 5 = 2 x 1 Primzahl

                                                                                           13 + 12 = 25

  8² +  6² = 10²  (siehe 4)

  9² + 40² = 41²                                                                  40 + 41 = 81 = 9²

                                                                                          40 = 2 x  4 x 5

                                                                                          41 = 4² + 5²

                                                                                          41 = Primzahl

                                                                                          25 + 16 = 41

   aber auch

  9² + 12² = 15² (siehe 3)

10² + 24² = 26² (siehe 5)

11² + 60² = 61²                                                                  60 + 61 = 121 = 11²

                                                                                          60 = 2 x  5 x 6

                                                                                          61 = 5² + 6²

                                                                                          61 = Primzahl

                                                                                          41 + 20 = 61

12² + 5² = 13²  (siehe 5)

13² + 84² = 85²                                                                 84 + 85 = 169 = 13²

                                                                                          84 = 2 x  6 x 7

                                                                                          85 = 6² + 7²

                                                                               85 = 5 x 17 = 2 x 1 Primzahl

                                                                                          61 + 24 = 85

aber auch

13² = 12² + 5²

 usw.

d.h. diese Pythagoras-Gesetzmässigkeiten gibt es für sämtliche rationalen Zahlen von 1 bis unendlich (mit Ausnahme von 2) und manchmal auch mit unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten (siehe beispielsweise 9 und 13). N:B: wir sehen auch eine um jeweils 4 ansteigende Reihe ab 0

Das Pythagoras-Zahlen-Prinzip für ungerade Zahlen beruht in der Folge auf eine Vorgehenweise, in der die beispielsweise  zur rationalen Zahl 43 passenden beiden anderen (rationalen) Pythagoras-Zahlen wie folgt gefunden werden:

43² = 1849

1849 = 924 + 925

somit gilt die nachfolgende Pythagoras-Gleichung:

43² + 924² = 925²

Für gerade Zahlen können die dazu passenden Pythagoras-Zahlen jeweils durch Vervielfachung entsprechender gerader oder ungerader Pythagoras-Zahlen gefunden werden.

Interessant hierbei ist wie bereits oben aufgezeigt der Zusammenhang mit der Formel (a + b)² = a² + b² + 2 a b (siehe jeweilige Generierung Pythagoras-Zahlen).

Bei anderen Kombinationen rationaler Zahlen gilt der Satz von Pythagoras gleichfalls, jedoch kommen dann die (irrationalen) Wurzelzahlen ins Spiel. Deshalb gilt der Satz von Pythagoras für die rationalen Zahlen 1 und 2 auch nur in Kombination mit jeweils einer irrationalen Wurzelzahl.

1² +1² = (Wurzel 2) ²

1² + (Wurzel2)² = (Wurzel3)²

1² + 2² = (Wurzel 5)²

2² + 3² = (Wurzel 13)²

usw.

Ab der rationalen Zahl 3 gibt es dann, wie vorgängig dargelegt, immer die Möglichkeit drei zu einander passenden, rationalen Pythagoras-Zahlen zu finden. 

Der besonders faszinierende Aspekt bei den irrationalen Wurzelzahlen ist zudem, dass diese an sich unendlich sind, das Quadrat der (irrationalen) Wurzelzahl jedoch immer endlich, d.h. eine rationale Zahl ist.  Die gilt jedoch wieder nicht für die sogenannten transzedenten Zahlen wie beispielsweise die Kreiszahl Pi oder die Eulersche Zahl, die gleichfalls als unendlich gelten. Das Quadrat dieser irrationalen Zahlen bleibt in diesen beiden Fällen aber eine irrationale Zahl, also unendlich. Wir sehen somit, dass dass es das Quadrat der Unendlichkeit sowohl in der endlichlichen als auch in der unendlichen Form geben kann.....

 

siehe hierzu auch "Navigation"-Rubrik BRAINWAVE HAN KAMERMANS

zie hiertoe ook "Navigation"-rubriek BRAINWAVE HAN KAMERMANS

 

                        "GRAF ZAHL" AUS DER SESAMSTRASSE ZÄHLT SCHÄFCHEN

                            ................................................

 

CARVIO / CARVIUM / HERWEN

ETYMOLOGISCHE SPROKKELS INZAKE CARVIO / CARVIUM / HERWEN

 

                           GRAFSTEEN VAN ROMEINSE SOLDAAT MARCUS MALLIUS

                                              UIT DE EERSTE EEUW NA CHR.

                  GEVONDEN BIJ BAGGERWERKZAAMHEDEN IN DE "BIJLANDSE WAARD"  IN 1938

de onderstaande tekst is overgenomen uit de Rijnwaarden-website wwww.rijnwaarden.nl  

   

      Latijnse tekst met aanvullingen                                Nederlandse vertaling 

M(arcus) MALLIUS                                        Marcus Mallius *

M(arci) F(ilius) GALER(ia tribus) GENUA       zoon van Marcus *, uit het kiesdistrict Galeria, uit Genua,

MILE(s) LEG(ionis) I RUSONIS                        soldaat van het Eerste Legioen, uit de eenheid van

                                                                    (centurio) Ruso                

ANNO(rum) XXXV STIP(endiorum) XVI         35 jaar oud, met 16 dienstjaren

CARVIO AD MOLEM                                      is te Carvium bij de dam

SEPULTUS EST EX TEST(amento)                   begraven- Op grond van zijn testament hebben zijn twee

HEREDES DUO F(ACIENDUM) C(uraverunt)     erfgenamen (deze steen) laten maken

* er is dus klaarblijkelijk sprake van 2 personen met de naam Marcus Mallius, d.w.z. vader en zoon

Hiertoe is aan te merken, dat er in de afgelopen 73 jaren (zo oud is ook Han Kamermans) klaarblijkelijk geen enkele twijfel aan de juistheid van de bovenstaande vertaling met betrekking tot de Romeinse inschrift CARVIO AD MOLEM als "te Carvium bij de dam" is opgekomen. Dit is uitermate vreemd, want ten eerste staat er dus CARVIO geschreven - en niet Carvium (zie volgende alinea) - en ten tweede valt op, dat het schriftteken "V" hier overal in de grafinschrift - net zoals in andere Romeinse grafinschriften elders ook - als een "U" wordt vertaald (MALLIUS, GENUA, RUSONIS, SEPULTUS, DUO). Echter niet bij CARVIO - daar is de "V" een "V" gebleven en dat is uitermate onlogisch. Zie hiertoe ook de vertaling van GENVA met GENUA (en niet met GENVA) op de Mallius-grafsteen.

Weinig steekhoudend is ook de tot nu toe gebruikelijke verklaring van CARVIO als plaatsnaam uit CARVIUM als zogeheten "ablativus loci" (o.a. "Gelders Archief") - want de eenvoudige Romeinse steenhouwer, die de Mallius-grafsteen heeft gemaakt, zou met zekerheid CARVIUM gebeiteld hebben, wanneer hij kennis zou hebben gehad van deze al te gemakkelijke grammaticale NL-interpretatie......En  natuurlijk alleen, wanneer dan inderdaad ook een plaatsnaam bedoeld zou zijn! Wat hier dus aangetwijfeld wordt!

Wanneer CARVIO echter eveneens met een "U" als CARUIO(bitae) (en in het kader van het tekstdeel CARUIO(bitae) AD MOLEM SEPULTUS met een heel mooie  betekenis - zie hiertoe expose in "Navigation"-rubriek CARVIO / CARVIUM /HERWEN) wordt vertaald, ziet alles er al heel anders uit en verdwijnt de plaatsnaam CARVIO zo te zeggen met stille trom van de landkaart (zie hiertoe ook expose van 9 pagina's in "Navigation"-rubriek CARVIO / CARVIUM / HERWEN). Overigens is CARVIO niet alleen als plaatsnaam op geen enkele oude kaart terug te vinden maar ook het Romeinse resp. Latijnse woord CARVIO als zodanig bestaat helemaal niet. CARVIO resp. het daaruit "vertaalde" Carvium hebben daarom met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid als Romeinse plaatsnaam in het kader van de NL-"limes" nooit bestaan. En ook AD MOLEM hoeft hier niet perse "bij de dam" te betekenen (ook al past het hier nog zo prima bij Carvio als plaatsnaam) want "materie" is in deze graftekst ook net zo goed mogelijk. Zoals bijvoorbeeld in de bekende spreuk "mens agitat molem" ("geest beweegt materie"). Zie hiertoe ook uitvoerig expose in "Navigation"-rubriek CARVIO / CARVIUM / HERWEN  

Er kan dus gesteld worden: CARVIO resp. Carvium berusten op foutieve vertalings-"speculaties" uit de eerste (oorlogs-)ontdekkingsjaren, die zich tot nu toe echter uitermate hardnekkig hebben gehouden. Terwijl het tekstdeel CARUIO(bitae) AD MOLEM SEPULTUS  zoals reeds gezegd eigenlijk een heel mooie betekenis heeft.

Deze speculatief-foutieve eerst-interpretatie van CARVIO AD MOLEM met "te Carvium bij de dam" is toentertijd wel ontstaan, omdat de begrippen "Romeins alfabet" en "Middeleeuws-Latijns alfabet" hier klaarblijkelijk door elkaar zijn gegooid: het "Romeinse alfabet" uit de tijd van Marcus Mallius kende immers geen "V" als letter "V" maar alleen het gebruik van de "V" als een "U" (en als getal vijf).  Het gebruik van de Romeinse "V" als expliciete letter "V" kwam pas op in de loop van de (Hoge) Middeleeuwen in het kader van een geleidelijke overgang van het "Romeinse alfabet" naar het "Middeleeuws-Latijnse alfabet".

Er zijn natuurlijk ook Romeinse woorden, die met een soort "V" (zachte "w") beginnen. Denken we hier bijvoorbeeld aan het keizer Julius Caesar toegeschreven gezegde "veni, vidi, vici". Dit is echter niet hetzelfde zoals bij de "vertaling" van CARVIO met een "V", want daar komen dan op deze manier twee medelinkers naast elkaar te staan. Daar is ook al om deze reden CARUIO(bitae) veel logischer. Want ook het (vergelijkbare) woord GENVA op deze grafsteen is hier, zoals reeds bovenstaand aangehaald, immers met GENUA vertaald - en niet met GENVA (met dan twee medeklinkers naast elkaar). 

De juiste vertaling van het (Romeinse) CARVIO kan daarom. zoals hier uiteengezet, alleen maar CARUIO(bitae) heten, zodat er voor Carvium in een dergelijke samenhang al helemaal geen plaats meer kan overblijven! 

En het onzalige "Carvium Novum"-project ("Romeins pretpark" tussen Elten en Lobith), dat over 10 jaar, na geweldige afgravingen voor de zand- en grindindustrie en na veel tegenstand, gepland is, zal dan zeker ook wel ombenoemd moeten worden.....Wanneer dit Romeinse "Carvium Novum"-pretpark-project tenminste deze 10 jaren "wachttijd" zal overleven - want de huidige toerist zit er in de geplande vorm zeker niet op te wachten, daar moet echt meer gebeuren. Bijvoorbeeld door ook de geweldige watervlakte als gevolg van de (uiterst diepe) afgravingen erbij te betrekken. Want kinderen willen nu eenmaal op het water en daar biedt zich een samenwerking met de Liburna Werf in Millingen a.d. Rijn (bouw van een Romeins schip met tentoonstelling over de Romeinen) prima aan - wat is er mooier dan bij het binnenkomen van Rijnwaarden via de verkeersweg Elten-Lobith-Tolkamer al geconfronteerd te worden met een echt Romeins schip.....  

Om de eerder genoemde redenen is het verder ook helemaal verkeerd, dat overal in de literatuur - ook hier in de Rijnwaarden-website - van een "Latijnse tekst" wordt gesproken - want daarmede is dus normaliter het MIddeleeuwse Latijn bedoeld. Het begrip "Romeinse tekst" is daarom voor deze Romeinse (Mallius-)tijd veel juister en preciezer. Zie voor nadere informaties met betrekking tot deze verrassende CARUIO-hypothese het stukje "niet CARVIO maar CARUIO - CARVIO is niet CARVIUM is niet HERWEN " in "Navigation"-rubriek CARVIO / CARVIUM / HERWEN

PS: bij een bezoekje van Katwijk aan Zee begin juli 20111 heb ik ook een bord ontdekt, dat bij de monding van de Oude Rijn in de Noordzee opgesteld staat. Op dit bord worden informaties over de Romeinse "limes"-grens verstrekt, die ooit langs de Rijn verliep. En op dit informatiebord staat te lezen: "Carvium: archeologisch aangetoond castella". Tja.....!

 

zie hiertoe verder "Navigation"-rubriek CARVIO / CARVIUM / HERWEN

voor de volledige tekst van expose

 

siehe hierzu weiter "Navigation"-Rubrik CARVIO / CARVIUM / HERWEN

 

                                               ...........................................

 

 

KAMERMANS - WEBSHOP

DESIGN                GADGETS              BRAINWAVES

  

                                                                                                                      D E S I G N

                                                                                                           

                                                                                                               DANCING HOLLAND 

                                                                                                                    copyright Han Kamermans

                                                             TOLKI TOLKAMER   

                                                      copyright Han Kamermans

  BAKKIE TOLKAMER 

    copyright Han Kamermans

 

  STICKER RIJNWAARDEN

                                       copyright Han Kamermans

 

 

zie hiertoe ook "Navigation"-rubriek KAMERMANS-WEBSHOP

siehe hierzu auch "Navigation"-Rubrik KAMERMANS-WEBSHOPSie sind Besucher Nr.

Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!